Medlemskap

 

Varför?

Medlemskap i Elektrikernas a-kassa ger dig ekonomisk trygghet om du skulle bli arbetslös. Du har då möjlighet att få inkomstrelaterad ersättning som bygger på din tidigare lön.

 

Hur?

För att bli medlem i Elektrikernas a-kassa ska du fylla i blanketten Ansökan om medlemskap, som du skriver under och skickar in till a-kassan. Du kan också fylla i en ansökan om medlemskap direkt på vår webbplats, om du har tillgång till e-leg. Elektronisk ansökan om medlemskap gör du här.

 

Villkor för medlemskap

Rätt att bli medlem i Elektrikernas a-kassa har den som arbetar inom a-kassans verksamhetsområde, eller arbetade inom a-kassans verksamhetsområde i sitt senaste arbete.  En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig.

 

Medlemskap kan inte beviljas den som fyllt 64 år.

 

Du kan bara vara medlem i en a-kassa åt gången. Om du är medlem i en annan a-kassa, och vill söka medlemskap i Elektrikernas a-kassa, måste du först gå ur din nuvarande a-kassa. Mer information om hur detta går till finns på blanketten ”Ansökan om medlemskap”. Du kan tidigast beviljas medlemskap i Elektrikernas a-kassa från och med den första i den månad din skriftliga ansökan om medlemskap inkommit till a-kassan.

 

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige inom den elektriska installationsverksamheten sysselsatta arbetstagare såsom starkströms-, svagströms-, hiss- och servicemontörer, radio-, TV- och elektroniktekniker samt anställda vid kraftverks och distributionsföretag för elektrisk kraft, värme och gas inom i huvudsak den privata sektorn.

 

Medlemsavgift

En arbetslöshetskassa ska ta ut medlemsavgifter för att täcka kassans förvaltningskostnader, betalningen av finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift till staten samt eventuella övriga utgifter.

 

Medlemsavgiften till Elektrikernas a-kassa, som bestämts av a-kassans styrelse på uppdrag av föreningsstämman, är 100 kronor per månad.

 

Avgiftsavier skickas per post till medlemmarna tre gånger per år, med fyra månadsavier per försändelse. Som alternativ till avgiftsavier per post kan du som medlem välja att betala dina avgifter via autogiro eller e-faktura. Kontakta a-kassan om du har frågor om dina medlemsavgifter, eller om du vill betala via autogiro eller e-faktura.

 

Den som inte betalar sina medlemsavgifter till a-kassan i rätt tid riskerar att utträda som medlem.

 

Utträde ur a-kassan

Du som är medlem kan när som helst begära att få utträda ur a-kassan. En sådan begäran ska vara skriftlig, och till detta använder du blanketten ”Begäran om utträde”. Utträde kan inte begäras retroaktivt, det vill säga bakåt i tiden. Du bör i stället begära utträde per den sista i den månad du skickar in din begäran om utträde till a-kassan.

 

Den som inte betalar sina medlemsavgifter till a-kassan i rätt tid riskerar att utträda som medlem. Förutsättningarna för utträde på grund av bristande betalning framgår av 45 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och a-kassans stadgar

 

Det är viktigt att ha i åtanke att ett medlemskap i en arbetslöshetskassa är ett rättsförhållande mellan en medlem och en arbetslöshetskassa. Det är således alltid medlemmen som ytterst ansvarar för att betalningsskyldigheterna gentemot kassan fullgörs. Av detta följer att den enskilde själv har ansvar för att betala medlemsavgifterna och att kassans utsändande av inbetalningskort och eventuella påminnelser endast är en serviceåtgärd.

 

Den som lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter om något förhållande av betydelse för hans eller hennes rätt till medlemskap eller ersättning, riskerar att uteslutas ur a-kassan. Läs mer om detta här.