Lämnande av oriktiga eller vilseledande uppgifter

Elektrikernas arbetslöshetskassa är ansvarig för den information som finns på elektrikernasakassa.se. Det är dock den enskilde medlemmens/besökarens ansvar ta till sig informationen, och att skaffa sig sådana upplysningar att han eller hon kan lämna fullständiga och korrekta uppgifter till arbetslöshetskassan om de förhållanden som rör medlemskap och arbetslöshetsersättning. Den som anser informationen på elektrikernasakassa.se otillräcklig för att kunna lämna fullständiga och korrekta uppgifter, ska kontakta kassan för att förhöra sig om vad som gäller i det enskilda fallet.

 

Du är skyldig att anmäla ändrade förhållanden av betydelse för din rätt till ersättning. En sådan anmälan ska göras så snart som möjligt och senast 14 dagar efter det att du fick kännedom om förändringen.

 

Den som, medvetet eller av grov vårdslöshet, låter bli att anmäla ändrade uppgifter till arbetslöshetskassan om förhållanden av betydelse för ersättningsrätten riskerar att uteslutas ur kassan eller frånkännas rätt till ersättning. Detta gäller även den som lämnar oriktig eller vilseledande uppgift till arbetslöshetskassan, medvetet eller av grov vårdslöshet. Därutöver kan polisanmälan bli aktuell. Den som utesluts mister rätten till ersättning under en period av ett år. Vid frånkännande av ersättning går i normalfallet 130 ersättningsdagar förlorade. Dessutom krävs minst 80 dagars förvärvsarbete innan ersättning kan lämnas igen. Det belopp som betalats ut felaktigt ska också återbetalas till arbetslöshetskassan.

Den som lämnar en oriktig uppgift eller inte anmäler ändrade förhållanden och genom detta orsakar fara för att arbetslöshetsersättning felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp riskerar att dömas för bidragsbrott. Förutom uppsåtligt bidragsbrott förekommer vårdslöst bidragsbrott i bidragsbrottslagen.

För ytterligare information om uteslutning, se 37 § andra punkten lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, om frånkännande, se 46 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Om bidragsbrott, se bidragsbrottslagen (2007:612).