Om oss

Elektrikernas arbetslöshetskassas syfte och ändamål är att betala ut arbetslöshetsersättning till våra medlemmar vid arbetslöshet.

 

Medlemsantal

Den sista december 2015 hade Elektrikernas a-kassa 26 897 medlemmar. För aktuell statistik över medlemsantalet i a-kassan, se Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringens (IAF) hemsida

 

Verksamhetsområde

Vårt verksamhetsområde är begränsat till i Sverige, inom elteknikbranschen, sysselsatta arbetstagare såsom starkströms-, svagströms-, hiss-, service-, data-, elektronik-, larm- och energibranschen.

 

Elektrikernas a-kassas verksamhet regleras, förutom i de egna stadgarna, i lagen (1997:238) om arbetslöshetskassor.

 

Organisation

Elektrikernas arbetslöshetskassa har sitt säte i Stockholm, där a-kassans kansli också är beläget. All handläggning av ärenden rörande arbetslöshetsersättning och medlemskap sker på kansliet i Stockholm.

 

A-kassans högsta beslutande organ är föreningsstämman. Hur val av ombud till föreningsstämman går till framgår av stadgarna. Samtliga medlemmar i en arbetslöshetskassa har rätt att delta i val av ombud.

 

Mellan stämmorna är styrelsen högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för arbetslöshetskassans organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Elektrikernas a-kassas styrelse, som är vald av föreningsstämman, består av 7 ledamöter och 3 suppleanter. En av ledamöterna och en av suppleanterna är statens representanter och utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

 

Kassaföreståndaren för Elektrikernas a-kassa, Alexander Augst, ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

 

Årsredovisning

Arbetslöshetskassans verksamhetsår utgörs av ett kalenderår.

 

Styrelsen avger årsredovisning för varje räkenskapsår. Årsredovisningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av kassaföreståndaren. Årsredovisningen för det förflutna verksamhetsåret avlämnas till revisorerna senast den 31 mars.

 

Senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen har blivit fastställda, skall en kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen hållas tillgängliga hos arbetslöshetskassan för dem som vill ta del av dessa handlingar.