Frågor och svar

Välj kategori

Arbetslös för första gången

 • På din första arbetslösa dag måste du skriva in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Du ska också logga in på Mina sidor och fylla i en ansökan om ersättning. När du har gjort det kommer du att se din att göra- lista. 

  Om du inte har bank-id och inte kan logga in på Mina sidor kommer vi att ta kontakt med dig.

  Du kan så klart alltid ringa till oss om du undrar över något. Vi har sällan någon väntetid och du får alltid prata direkt med en expert på arbetslöshetsförsäkringen.

 • Kvalifikationstiden är alltid tolv hela kalendermånader och räknas bakåt från det datum som du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

  När kvalifiikationstiden beräknas ingår inte så kallad överhoppningsbar tid, till exempel om du studerat, varit föräldraledig eller sjukskriven.

  Kvalifikationstiden kan sträcka sig över fler månader än tolv, beroende på om det finns överhoppningsbar tid som inte ska räknas med. Månader som du har arbetat så mycket i att den kan räknas med i ett arbetsvillkor ingår alltid i ramtiden.

 • De första sex ersättningsdagarna du är arbetslös, är så kallade karensdagar. Du får göra sex nya karensdagar för varje ny ersättningsperiod du påbörjar.

  Karensdagar kan endast utgå för en dag som du annars skulle ha fått arbetslöshetsersättning för. Det är därför viktigt att du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Karensdagarna ingår inte i de 300 ersättningsdagarna.

  Bestämmelser om karens har funnits sedan arbetslöshetsförsäkringen infördes 1935. Motiven för karensdagarna har varit flera. Ett av motiven har varit att den arbetslöse, under den närmaste tiden efter det att anställningen har upphört, har ansetts ha tillgångar till förfogande för sitt eget och familjens uppehälle.

 • För att ha rätt till arbetslöshetsersättning ska du uppfylla ett arbetsvillkor inom de senaste tolv månaderna före arbetslösheten (kvalifikationstid).

  Den perioden kan i vissa fall förlängas om du varit förhindrad att arbeta, det kallas överhoppningsbar tid.

  Överhoppningsbar tid betyder att arbete som ligger längre tillbaka än tolv månader kan räknas in i arbetsvillkoret.

  Den överhoppningsbara tiden kan inte vara längre än fem år. En kalendermånad kan bara vara överhoppningsbar om minst hälften av månaden består av överhoppningsbar tid.

  Har du arbetat så mycket att månaden kan räknas med i ett arbetsvillkor ingår den alltid i ramtiden oavsett vad du har gjort resten av tiden.

 • Ja, du måste skriva in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att ha rätt till ersättning. Skriv därför in dig redan din första arbetslösa dag.

  Först när du är inskriven som arbetssökande har du möjlighet att ansöka om ersättning från oss.

 • Om du varit sjuk eller föräldraledig och fått ersättning från Försäkringskassan innan du blev arbetslös och skrev in dig hos Arbetsförmedlingen, får vi meddelande om detta.

  Om du varit sjuk eller föräldraledig utan ersättning från Försäkringskassan ska du själv meddela oss detta.

 • Om du har avslutat dina studier och inte har för avsikt att fortsätta studera så kan vi pröva din rätt till ersättning. För att få rätt till ersättning behöver du uppfylla ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor.

  När vi prövar om du uppfyller ett arbetsvillkor kan dina studier betraktas som så kallad överhoppningsbar tid om de varit heltidsstudier och de är avslutade efter att du fyllt 25 år, eller om du har arbetat på heltid i minst fem månader någon gång före studierna.

  Har du studerat på heltid ska du skicka in arbetsgivarintyg för de tolv senaste månaderna du senast arbetade.

  Har du arbetat jämsides med studierna och/eller under lov ska du skicka in arbetsgivarintyg även för detta arbete.

  Månader då du har arbetat minst 80 timmar räknas med i arbetsvillkoret. Studierna intygar du i flödet "Studieintyg" som du hittar på Mina sidor.

 • Har du fått ett avgångsvederlag i samband med att du slutat din anställning är det viktigt att du skickar in överenskommelsen om detta när du ansöker om ersättning.

  Avgångsvederlaget räknas om till arbetad tid och ska ingå i beräkningen av din ersättning. Under den tid som du ersätts av avgångsverderlaget har du inte rätt till ersättning från oss.

 • Du som är företagare anses vara arbetslös när ingen längre vidtar några åtgärder i verksamheten, eller när du har skilt dig från verksamheten, det vill säga när du inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten.

  Vi ska, precis som för anställda, pröva företagarens skäl att avveckla företagandet vid arbetslöshet. Du som frivilligt lägger ner verksamheten riskerar att bli avstängd 45 ersättningsdagar. Det gäller även vid tillfälligt uppehåll i verksamheten.

  Att företaget inte kan ge en rimlig försörjning eller att du inte kan bedriva verksamheten vidare på grund av medicinska skäl kan vara exempel på giltiga skäl att lägga ner verksamheten. Orsakerna till att du lägger ner verksamheten ska alltid styrkas. Kontakta oss för mer information.

 • Om du flyttar eller återvänder till Sverige efter arbete i ett annat EU- eller EES-land och vill ansöka om ersättning gäller samma regler för ersättning som om du arbetar i Sverige.

  Det viktigaste är att du omedelbart i anslutning till att ditt arbete i annat land upphört skickar in en ansökan om medlemskap till a-kassan. Du ska även så snart som möjligt besöka Arbetsförmedlingen. 

  För att få ersättning från den inkomstrelaterade försäkringen i Sverige måste du uppfylla ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor. Medlemsvillkoret innebär tolv månaders sammanhängande medlemskap i arbetslöshetskassa.

  För att få ersättning från grundförsäkringen måste du uppfylla ett arbetsvillkor, men behöver inte uppfylla ett medlemsvillkor.

  Reglerna för hur arbete utomlands påverkar ditt medlemskap och rätten till ersättning från oss är komplicerade. Kontakta oss om du har frågor eller känner dig osäker på vad som gäller dig. 

 • Den högsta ersättning som får betalas ut av a-kassan är begränsad till 1 200 kronor per dag. Det är regeringen som fattar beslut om vilken den högsta ersättningen per dag i arbetslöshetsförsäkringen ska vara. Om du är medlem i Elektrikerförbundet kan du ha rätt till utfyllnad upp till 80 procent av din faktiska inkomst via förbundets inkomstförsäkring

 • Anledningen till att vi frågar dig om du har din barnomsorg ordnad är att vi måste veta att det inte finns något hinder för dig att ta ett arbete om du skulle bli erbjuden ett.

  För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste du, förutom att uppfylla arbetsvillkor och medlemsvillkor, och dessutom stå till arbetsmarknadens förfogande. Under den tid du söker ersättning för får det inte finnas något som hindrar dig från att ta ett arbete som erbjuds. Du får inte heller begränsa ditt arbetsutbud till endast vissa veckodagar eller tider på dagen.

  Du kan ha barnet hemma så länge som du är arbetslös, men du måste med kort varsel kunna ordna så någon kan ta hand om barnet när du får ett arbete.

 • När ditt ärende är komplett och vi har fått in alla handlingar vi behöver är vårt mål att handlägga det samma dag som ärendet är komplett. 

  För den som är arbetslös för första gången tar det i regel fyra till fem veckor innan den första utbetalningen kommer in på bankkontot, räknat från dagen du skrev in dig hos Arbetsförmedlingen. Orsaken till att det tar så lång tid att få pengar, trots att vår handläggningstid är kort, är bland annat att vi inte får in ett arbetsgivarintyg.

Under din arbetslöshet

 • Din genomsnittliga arbetstid beräknas med hjälp av uppgifterna på ditt arbetsgivarintyg.

  När vi räknar fram din genomsnittliga arbetstid tittar vi på hur mycket du har arbetat under de tolv senaste månaderna före arbetslösheten. Tid med vissa socialförsäkringsförmåner, till exempel sjukpenning och föräldrapenning, kan läggas samman med arbetad tid när beräkningen görs. Månader då du övervägande haft till exempel sjukpenning och föräldrapenning är överhoppningsbar tid.

  Om tid före din arbetslöshet är överhoppningsbar, till exempel om du har varit föräldraledig, kan månader som ligger längre än ett år tillbaka i tiden räknas med då din genomsnittliga arbetstid fastställs.

 • Grundbelopp är det som kan beviljas dig som klarar arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret (det vill säga dig som inte varit medlem i en arbetslöshetskassa i tolv månader).

  Det högsta grundbeloppet är 510 kr per dag. Detta belopp minskar dock proportionerligt beroende på den genomsnittliga veckoarbetstid du hade innan din arbetslöshet.

 • En ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar och inleds med sex karensdagar. Om du har barn under 18 år när dag 300 betalas ut, förlängs din ersättningsperiod med ytterligare 150 dagar. Du får då totalt 450 dagar. Varje ny ersättningsperiod om 300 dagar inleds med sex karensdagar.

 • För att ha rätt till arbetslöshetsersättning ska du uppfylla ett arbetsvillkor. Det gör du om du under de senaste tolv månaderna före arbetslösheten, kvalifikationstiden, uppfyller något av följande:

  • förvärvsarbetat minst 60 timmar per månad i minst sex kalendermånader.
  • förvärvsarbetat sammanlagt i minst 420 timmar under sex sammanhängande kalendermånader, där ingen månad får innehålla mindre än 40 timmar.

  Som förvärvsarbete räknas också tid med:

  • betald semester
  • ledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön)
  • avgångsvederlag
  • skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)
  • anställning inom Samhall
  • anställning med lönebidrag
  • anställning med anställningsstöd (inte särskilt anställningsstöd)
  • nystartsjobb.

  Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

 • När du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som du blivit anvisad till av Arbetsförmedlingen har du rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan. När Försäkringskassan ska besluta vilken ersättning du ska få per dag hämtar de uppgifter från oss.

  Nivån på ditt aktivitetsstöd baseras på vilken arbetslöshetsersättning du skulle ha haft rätt till om du hade varit helt arbetslös. Uppfyller du villkoren för arbetslöshetsersättning och har ett uppfyllt medlemsvillkor, eller är utförsäkrad kan du få högst 1 200 kronor och lägst 510 kronor per dag i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid.

  Uppfyller du inte villkoren får du 223 kronor per dag. Dagar med aktivitetsstöd räknas samman med dagar med arbetslöshetsersättning. Det innebär att dagar med aktivitetsstöd räknas bort från de dagar du har rätt till arbetslöshetsersättning (ersättningsperioden).

 • Om du blir arbetslös igen inom 365 dagar från det att du senast fick arbetslöshetsersättning, fortsätter du på din tidigare ersättningsperiod, förutsatt att du hade ersättningsdagar kvar i den. Hade du inte det så prövas din rätt till arbetslöshetsersättning på nytt.

  Om glappet i din ersättning beror på överhoppningsbar tid, till exempel sjukdom, avslutade heltidsstudier eller föräldraledighet, kan det i vissa fall vara möjligt att återknyta till din ersättningsperiod även om det passerat mer än 365 dagar sedan du senast hade ersättning.

 • En aktivitetsrapport är en redovisning av vad du gjort för att få ett arbete.

  I aktivitetsrapporten, som du lämnar till Arbetsförmedlingen en gång i månaden, redovisar du till exempel arbeten du sökt, intervjuer du varit på, rekryteringsträffar du haft, samtal med studie- och yrkesvägledare du haft och utbildningar du har sökt.

  Om du har frågor gällande aktivitetsrapporten är det Arbetsförmedlingen du ska vända dig till för att få svar.

 • Inkomstförsäkringen är en försäkring som ingår när du är medlem i både Elektrikerförbundet och Elektrikernas a-kassa. Om du blir arbetslös ersätter försäkringen upp till 80 procent av den lön du hade när du arbetade. Ersättningen gäller de 100 första dagarna av din ersättningsperiod.

  Är du bara medlem i arbetslöshetskassan får du 80 procent av din framräknade daglön, dock högst 1 200 kr per dag, vilket motsvarar en lön på cirka 33 000 kronor per månad. Även om du tjänat över det beloppet får du inte högre dagpenning från a-kassan. Men med Elektrikerförbundets inkomstförsäkring får du mellanskillnaden upp till 80 procent av din tidigare inkomst!

 • Det ska du göra när du blir arbetslös,

  Tänk på att du ska anmäla förändringar till oss så fort som möjligt, senast inom två veckor från den dag då du fick kännedom om förändringen. Om du inte gör det och det resulterar i felaktigt utbetald ersättning riskerar du att bli återbetalningsskyldig och att uteslutas som medlem i a-kassan.

 • Ja, har Arbetsförmedlingen anvisat dig ett arbete ska du göra det.

  Det är sedan arbetsgivaren som gör bedömningen om de vill anställa dig.

 • Har du avslutat din anställning på egen begäran eller själv orsakat att arbetsgivaren sagt upp dig, ska du skicka in en förklaring och underlag som visar varför din anställning har upphört.

  Finns det förhandlingsprotokoll mellan till exempel ditt fackförbund och din arbetsgivare ska du skicka med det.

  Vi behöver underlagen för att bedöma om du har haft giltiga skäl för att sluta din anställning. Om vi bedömer att du saknar giltiga skäl riskerar du att bli avstängd från rätt till arbetslöshetsersättning under viss tid, vanligen 45 dagar.

 • På din tidrapport (ditt kassakort) finns en kolumn med rubriken sjuk/föräldrapenning. Där fyller du i de dagar du är sjuk.

  Sjukanmälan görs till Försäkringskassan.

 • Med samordning av dagar menas att dina dagar i ersättningsperioden förbrukas oavsett om du har a-kassa eller får aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

  Om du till exempel får a-kasseersättning i 50 dagar och därefter får aktivitetsstöd via till exempel jobb- och utvecklingsgarantin i 30 dagar, har du förbrukat 50 plus 30 dagar av din period, det vill säga 80 ersättningsdagar.

 • Viss typ av frånvaro från arbetet är tillgodoräkningsbart till ditt arbetsvillkor.

  Annan typ av frånvaro kan påverka din normalarbetstid och din dagsförtjänst. För att du ska få så hög ersättning som möjligt brukar vi därför fråga våra arbetslösa medlemmar om eventuell frånvaro som angivits på arbetsgivarintyget. 

 • Om du arbetar i ett land som inte ingår i EU/EES-området så omfattas du inte av de förordningar om social trygghet som gäller mellan medlemsländerna.

  Om du har planer på att åka till utlandet och arbeta, vare sig det rör sig om ett EU/EES-land eller inte, är det viktigt att du tar kontakt med oss så du får veta vad som gäller. 

 • Det kan du se på Mina sidor eller på din utbetalningsspecifikation.

 • De veckor då du arbetar samtidigt som du får ersättning från oss kallas för deltidsveckor. Under en ersättningsperiod har du rätt att få ersättning samtidigt som du arbetar under 60 veckor.

  När du har förbrukat alla dina deltidsveckor kan du bara få ersättning för oss för veckor då du är helt arbetslös.

 • Om du har förbrukat dina 60 deltidsveckor kan du bara få ersättning från oss för veckor då du är helt arbetslös.

 • Det är inkomsten du haft från din deltidsanställning som avgör om du har rätt att säga upp dig från din deltidsanställning utan att drabbas av någon avstängning när dina 60 deltidsveckor är slut.

  Om månadsinkomsten från din arbetsgivare i snitt understiger din inkomst från enbart arbetslöshetsersättning med 10 procent kan du i regel säga upp dig från anställningen utan att drabbas av någon sanktion. Du bör ändå kontakta oss innan du lämnar anställningen för att få mer information.

 • För att du ska slippa en avstängning ska din make/maka ha fått en tillsvidareanställning eller provanställning på heltid. Arbetet ska även ligga utom pendlingsavstånd från er bostad.

  För att intyga detta ska du skicka in en kopia på din make/makas anställningsavtal. Det finns fler omständigheter som kan påverka vårt beslut, kontakta oss därför om situationen uppstår.

 • Om du har allmän pension från Pensionsmyndigheten eller tjänstepension kan din dagpenning minskas. 

  Även förtida uttag av allmän pension från Pensionsmyndigheten påverkar din ersättning. Du är skyldig att anmäla pensionsutbetalningar till oss även om beloppen är låga.

  Om du går pension innan 66 års ålder och vill avsluta ditt medlemskap, måste du själv, skriftligen, begära utträde.

  Medlemskapet hos oss upphör annars först den första i den månad du fyller 66 år.

 • Ja, en anställning hos ett uthyrnings- eller bemanningsföretag behandlas likadant som andra anställningar.

 • Om du anser att vårt beslut är felaktigt ska du skriva till oss begära omprövning. Du ska ange vilket beslut du vill att vi ska ompröva, vilken ändring du vill ha och skälen för detta. Vi måste ha tagit emot din begäran om omprövning inom två månader från det att du tog del av vårt beslut.

Din ersättningsperiod håller på att ta slut

Om ersättningen och utbetalningar

 • När vi fått in alla handlingar vi behöver och ditt ärende är komplett, handläggs det så fort som möjligt.

  När ärendet är klart kan du se datum för din första utbetalning på Mina Sidor (förutsatt att du använder vår e-tjänst för att sköta dina a-kasseärenden).

  Om du inte använder dig av Mina sidor, eller har valt att få utbetalningsspecifikationen på posten, kommer den i samband med utbetalningen.

 • Alla utbetalningar hanteras via Swedbanks utbetalningssystem. Om du har ett konto hos Swedbank eller tidigare begärt överföring från Swedbank till annan bank, kommer din ersättning att sättas in på det kontot.

  Om Swedbank inte har något kontonummer till dig kommer din första utbetalning på en utbetalningsavi som skickas hem till dig.

  Längst ner på utbetalningsspecifikationen kan du se vilket konto pengarna kommer att sättas in på, eller om de skickas via en avi (avin kommer i ett separat brev).

  Om du vill anmäla ett konto eller ändra det konto pengarna går till kan du antingen vända dig till ditt närmaste Swedbankkontor eller själv göra ändringen på Swedbanks webbplats (se översta länken nedan).

  Läs mer om att själv ändra konto hos Swedbank här

 • Vi betalar bara ut ersättning för vardagar, det vill säga måndag till och med fredag.

  Om du arbetar på helgen påverkar det arbetslöshetsersättningen under veckan.

 • Våra utbetalningar sker normalt på torsdagar. Detta förändras under veckor som innehåller röda dagar.

 • Om du har haft ett extraarbete vid sidan av ditt heltidsarbete innan du blev arbetslös kan du få det godkänt som en bisyssla. Vi fattar ett beslut om ditt extraarbete kan godkännas som en bisyssla eller inte. En godkänd bisyssla ska du inte deklarera i dina kassakort.

  För att ditt extraarbete ska bli godkänt som bisyssla måste det uppfylla vissa krav.

  Inom arbetslöshetsförsäkringen är en bisyssla ett extraarbete, som anställd eller företagare, som du har utfört under minst tolv månader vid sidan av ett heltidsarbete. Bisysslan får inte hindra dig från att ta ett lämpligt heltidsarbete och den får inte utökas under arbetslösheten.

  Om bisysslan är en anställning får inte inkomsten från den överstiga 2 190 kronor i genomsnitt per vecka. Om bisysslan är ett företag finns ingen inkomstgräns. Däremot ska det belopp som överstiger 2 190 kronor per vecka dras från den arbetslöshetsersättning som betalas ut per vecka.

  Om din huvudsysselsättning är verksamhet i eget företag kan även annan verksamhet i eget företag, till exempel jord- och skogsbruk, vara en bisyssla.

 • Det är för att du har förbrukat mer än 200 dagar.

  Under de första 200 ersättningsdagarna får du 80 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst per dag, dock högst 1 200 kronor per dag de 100 första dagarna och sedan högst 1 000 kronor per dag. Efter dag 200 sjunker ersättningsnivån till 70 procent, men fortfarande högst 1 000 kronor per dag.

 • Detta kan bero på olika orsaker. Om du har blivit utförsäkrad från din ersättningperiod sjunker din ersättningsnivå till 65 procent av din daglön. Det kan även bero på att du har tilldelats en ny ersättningsperiod och att vi har skyddat nivån på din dagpenning.

 • Din ersättning från oss baseras på din genomsnittliga arbetstid och inkomst under de tolv senaste månaderna innan du blev arbetslös (ramtiden).

  Under ramtiden kan du räkna med tid med föräldrapenning från Försäkringskassan i den genomsnittliga arbetstiden och inkomsten.

  Om du däremot har varit föräldraledig på 25 procent utan föräldrapenning under ramtiden baseras ersättningen på ditt deltidsarbete.

 • All tid du arbetar ska redovisas på kassakorten. Om du är du timanställd ska du, dag för dag, fylla i de timmar du arbetat. Om du däremot får månadslön och har fastställd arbetstid ska du i stället fylla i din sysselsättningsgrad på kassakortet.

  Om du varit heltidsarbetslös och får ett deltidsarbete är det viktigt att du anmäler det till oss på en gång så får du veta hur arbetet påverkar ersättningen.

  Veckor där du både arbetar och får ersättning från oss kallas deltidsveckor. Under en ersättningsperiod får du arbeta i kombination med ersättning från oss under maximalt 60 veckor. 

 • Uppdrag som arvoderas per möte påverkar normalt inte din rätt till ersättning från oss. Sammanträden på annan ort, eller sammanträden som tar större delen av dagen i anspråk, ska deklareras som "förhindrad" på kassakortet.

  Om du ansöker om arbetslöshetsersättning ska du skicka in ett intyg från din uppdragsgivare där omfattningen/tidsåtgången och ersättningen/arvodet för ditt uppdrag framgår.

 • Om du har varit medlem i a-kassan i tolv månader och uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden får du inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.

  Nivån på din dagpenning är då 80 procent av din genomsnittliga inkomst per dag innan du blev arbetslös. Efter 200 ersättningsdagar sjunker din dagpenningnivå till 70 procent. Den högsta dagpenningen som får betalas ut är dock begränsad till 1 200 kronor per dag de 100 första dagarna av din arbetslöshet, därefter högst 1 000 kronor per dag.

 • Du har rätt till inkomstrelaterad ersättning när du har varit medlem i tolv månader och uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden.

 • Ja, du betalar skatt på din arbetslöshetsersättning, på samma sätt som när du jobbar.

 • Det finns möjlighet att resa utomlands för att söka arbete och samtidigt få ersättning från oss, men vissa villkor måste vara uppfyllda. Läs mer här.

 • Som regel kan du inte det. Vissa undantag finns, bland annat för den som deltidsstuderar under förutsättning att omfattningen inte är för stor. Kontakta oss om du planerar att börja studera, eller läs mer här.

 • Ja, om du är arbetslös. Det är ingen skillnad på vanliga dagar och röda dagar enligt arbetslöshetsförsäkringen. En förutsättning för att du ska ha rätt till ersättning är naturligtvis att du står till arbetsmarknadens förfogande och söker arbete.

 • Nej. När du är arbetslös är förutsättningen för rätt till arbetslöshetsersättning att du vill och kan ta arbete.

  Vill du resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag har du inte har rätt till någon arbetslöshetsersättning för tiden du är ledig. Kryssa därför i "Förhinder" på dina kassakort för de dagar som du inte står till arbetsmarknadens förfogande.

  Kassakortens rutor för semester är till för dem som har semester från en anställning.

 • Nej, så fort du registrerar in ett företag eller börjar arbetet med att söka lokal, leverantörer, teckna avtal med kunder eller liknande anses du vara företagare. Då upphör din ersättningsrätt från oss.

  Om du har för avsikt att starta en egen verksamhet ska du kontakta Arbetsförmedlingen, där du kan ansöka om starta eget-bidrag. Bidraget motsvarar den ersättning som du får från oss, men det betalas ut av Försäkringskassan.

Intyg och blanketter

 • Du måste skicka in ett arbetsgivarintyg varje gång du avslutar en visstidsanställning.

  Om du har en löpande behovs- eller deltidsanställning kommer du att behöva skicka in ett intyg ungefär var tredje månad. Vi behöver underlagen för att kunna bedöma din rätt till ersättning.

 • Ett anställningsbevis är ett intyg som du får från din arbetsgivare när du börjar en ny anställning.

  Det är viktigt att det framgår vilken anställningsform du har, anställningens omfattning samt start- och eventuellt slutdatum för din anställning.

 • Det är en särskild blankett som du som arbetssökande måste fylla i och skicka till oss i samband med att du söker ersättning.

  Om du söker ersättning för första gången ska du fylla i att blanketten är en nyanmälan, om du vill uppge en ändring anger du att det är en ändringsanmälan.

  Blanketten hittar du här.

 • Din arbetsgivare är skyldig enligt lag att utfärda ett arbetsgivarintyg. Är du medlem i Elektrikerförbundet kan du be dem om hjälp.

  Om du ändå inte får tag på ett arbetsgivarintyg i original ber vi dig kontakta oss.

 • Ja, det går bra om du skickar intygen i omgångar.

  När vi fått dina intyg kommer vi att skicka dig ett brev där vi begär kompletteringar av de handlingar som i sådant fall saknas. Kom även ihåg att skicka ditt första kassakort så snart som möjligt.

 • Om din tidigare arbetsgivare gått i konkurs måste du vända dig till konkursförvaltaren.

  Det är tingsrätten som utser konkursförvaltare. Det är inte alltid konkursförvaltaren kan hjälpa dig med intyg. Du får då skicka in de handlingar du har tillgång till, såsom anställningsavtal, lönespecifikationer, arbetstidsrapporter och liknande underlag. Skicka även in länsstyrelsens lönegarantibeslut om du fått sådan.

 • Ett arbetsgivarintyg är ett underlag för att bedöma om du kan få arbetslöshetsersättning och i så fall hur mycket.

  På blanketten framgår bland annat hur mycket du har arbetat, under vilken period, vilken din lön varit och orsaken till att arbetet upphört. Det är viktigt att blanketten är i original eller en bevittnad kopia när du skickar den till oss.

  Det är din arbetsgivare som ska fylla i blanketten och lämna den till dig. Enklast för både dig, arbetsgivaren och för oss är att arbetsgivaren fyller i blanketten elektroniskt på arbetsgivarintyg.nu