Så här påverkar olika typer av arbete din ersättningsrätt

Om du har haft något slags extraarbete eller uppdrag vid sidan av ditt ordinarie arbete ska du kolla upp vad som gäller för dig om du blir arbetslös.

Samma sak gäller om du blir erbjuden ett uppdrag eller extraarbete under pågående arbetslöshet. Glöm inte att meddela oss om din situation förändras.

Olika typer av arbeten och uppdrag påverkar din rätt till ersättning på olika sätt. Därför är det viktigt att du kollar upp vad som gäller just för dig när du blir arbetslös och ansöker om ersättning för första gången, eller när du under pågående ersättning blir erbjuden ett extraarbete eller uppdrag.

Undrar du över något? Kontakta oss!

Nedan har vi listat de vanligast förekommande uppdragsformerna. Klicka på länkarna för att läsa vad som gäller för respektive typ av arbete. Hör av dig till oss om det är något du undrar, eller om du blivit erbjuden en typ av anställning/uppdrag som du inte hittar information om här.

 • Arbete som anhörigvårdare och anhörigsamariter likställs med en vanlig anställning. Arbete som anhörigvårdare och anhörigsamarit kan ingå i ett arbetsvillkor och ska fyllas i som arbetad tid på tidrapporterna.

 • Anställda i bemanningsföretag behandlas på samma sätt som andra anställda.

 • Om du har ferielön ska det framgå på arbetsgivarintyget.

  Utbetald ferielön eller uppehållslön kan bli en del av inkomstunderlaget på
  samma vis som utbetald semesterersättning. Ferielön och uppehållslön är en
  intjänad förmån precis som semester/semesterersättning.

  Precis som med semestersättning kan tid med ferielön eller uppehållslön utanför
  anställningstid inte ses som arbetad tid.

   

 • Håll koll på vilken typ av deltidsarbete du tar. Du kan inte få ersättning från a-kassan i kombination med alla typer av anställningar.

  Om du får en anställning på deltid så ska du skicka inanställningsbevis eller anställningsavtal omgående. Hur många ersättningsdagar du får per vecka beror på vilken genomsnittlig arbetstid du har och hur många timmar per vecka som du är arbetslös och vill och kan ta arbete. Ersättningsdagarna räknas fram med hjälp av en omräkningstabell.

  Inte alla deltidsarbeten ger rätt till ersättning

  Kom ihåg att skicka in arbetsgivarintyg när anställningen upphör. Om du har ett deltidsarbete som pågår under en längre tid kommer arbetsgivarintyg att begäras löpande.

  Det är inte möjligt att få ersättning för deltidsarbetslöshet vid alla former av anställningar. Särskilda regler gäller för den som arbetar med oreglerad arbetstid på provision. Den som tar uppdrag utan att vara anställd omfattas också av särskilda regler.

   

 • Arbete som du utför i ett familjehem kan inte räknas in i arbetsvillkoret. När man räknar fram din kvalifikationstid tas inte tid med då du haft uppdrag av socialnämnden att ta emot barn i ett familje- och jourhem.

  Om socialnämnden inte kan styrka att du varit förhindrad att förvärvsarbeta på grund av uppdraget kan sådan tid inte hoppas över när man utreder ditt arbetsvillkor. Om du i sådant fall har haft uppdraget under de senaste tolv månaderna och inte har förvärvsarbetat jämsides, uppfyller du inte arbetsvillkoret och du har då inte rätt till ersättning från a-kassan.

 • Har du ett förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från jobbet?  Dessa förtroendeuppdrag ger rätt till ledighet:

  • nämndeman
  • riksdagsledamot
  • förtroendevald i kommuner och landsting
  • fackligt förtroendevald och skyddsombud.

  Om du har ett förtroendeuppdrag som räknas upp ovan kan uppdraget ligga till grund för ett arbetsvillkor. Är du arbetslös och har kvar ditt förtroendeuppdrag ska du redovisa uppdraget som arbete på dina tidrapporter.

  Andra förtroendeuppdrag än de som räknas upp ovan, som exempelvis god man, räknas inte som arbete. Sådana uppdrag ska inte redovisas som arbete på tidrapporterna. Är du däremot förhindrad att söka och ta arbete på grund av ett sådant uppdrag ska du naturligtvis redovisa förhinder i tidrapporten.

 • Arbete som god man, resursperson, ledsagare, förvaltare och vittnesstödjare påverkar normalt sett inte din ersättning. Du måste dock skicka oss en kopia på kontraktet du har.

  Om du har uppdrag som god man, resursperson, ledsagare, förvaltare, vittnesstödjare ska du skicka in en kopia på avtal/kontrakt där det framgår vilken omfattning uppdraget har och vilken ersättning du får.

  Vi gör då en prövning av om ditt uppdrag påverkar din ersättningsrätt. Uppdrag som förvaltare, god man, ledsagare, resursperson eller vittnesstödjare som bedrivs i liten omfattning påverkar i normalfallet inte arbetslöshetsersättningen.

 • Om du tar emot personer för vård, behandling, omvårdnad eller tillsyn i form av ett HVB-hem kan du betraktas som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. Vid arbetslöshet gäller då reglerna om ersättningsrätt för företagare.

 • Om du har fått ideellt skadestånd påverkar det inte ersättningsrätten. Med ideellt skadestånd menas att du ska ha blivit utsatt för en kränkning av arbetsgivaren genom lagbrott, till exempel uppsägning utan saklig grund.

  Dessutom ska det ideella skadeståndet vara utdömt av domstol eller avtalat i centrala förhandlingar. I annat fall betraktas ersättningen som ett avgångsvederlag.

 • Om du idrottar på elitnivå eller strax under elitnivå måste du meddela det till oss. Ditt idrottande kan påverka din arbetslöshetsersättning.

 • Ett uppdrag som kontakt-, stöd- och avlastningsfamilj påverkar oftast inte ersättningen från oss. Men vi behöver trots det göra en prövning i varje enskilt fall.

  Om du har denna typ av uppdrag ska du skicka in en kopia på avtal/kontrakt där det framgår vilken omfattning uppdraget har och vilken ersättning du får.

  Vi gör då en prövning av om ditt uppdrag påverkar din ersättningsrätt. Om uppdraget bedrivs i liten omfattning påverkar det i normalfallet inte arbetslöshetsersättningen

 • Tid med lönegaranti jämställs med arbetad tid. Skicka oss därför ditt beslut om lönegaranti om du söker ersättning.

  Om du slutar ditt arbete på grund av att företaget går i konkurs fattar konkursförvaltaren beslut om du har rätt till statlig lönegaranti eller inte.

  Om du får lönegaranti och söker ersättning behöver du skicka beslutet till oss. Finns det fler beslut om lönegaranti ska samtliga skickas in. Tid med lönegaranti jämställs med arbetad tid.

 • Håll koll på vilket avtal du är anställd på om du är personlig assistent, för olika regler gäller för olika typer av avtal. Gemensamt för alla typer är att du har rätt till ersättning den dag arbetet upphör.

  Uppdrag som personlig assistent betraktas som vanligt förvärvsarbete. Beroende på vilket avtal du har kan ersättningsrätten se olika ut om brukaren av någon anledning inte behöver assistans.

  Olika villkor för olika typer av anställningar

  Om du är anställd med assistentersättning har du en vanlig anställning. Det innebär att du inte har någon rätt till ersättning för tid som du är anställd för att arbeta, även om du saknar arbetsuppgifter under en period. Upphör anställningen är den tillgodoräkningsbar i ett arbetsvillkor.

  Om du går på PAN-avtalet (personlig anställning) har du ingen anställningstrygghet och du kan därför ansöka om arbetslöshetsersättning om den hjälpbehövande tas in på sjukhus eller av andra orsaker inte behöver din assistans.

   

 • Politiska uppdrag och andra förtroendeuppdrag kan jämställas med förvärvsarbete. Blir du arbetslös gör vi en prövning i varje enskilt fall. Uppdrag där arvode utgår per möte påverkar normalt inte ersättningsrätten.

  Om du har haft politiska uppdrag innan arbetslösheten gör vi en prövning om uppdraget ska jämställas med förvärvsarbete. För att jämställas med förvärvsarbete ska uppdraget vara på heltid eller ett årsarvoderat deltidsuppdrag. Dessa uppdrag redovisas som arbete på tidrapporterna oavsett när på dygnet sammanträden äger rum.

  Eftersom arbetet jämställs med förvärvsarbete ska din uppdragsgivare skicka in arbetsgivarintyg för arbetet. Förlorade uppdrag med årsarvode kan ge rätt till arbetslöshetsersättning.

  Intyg behövs om du söker ersättning

  Uppdrag där arvode utgår per möte påverkar normalt inte din rätt till ersättning från arbetslöshetskassan. Sammanträden på annan ort eller sammanträden som tar större delen av dagen i anspråk ska ska redovisas som dag då du inte kunnat arbeta på tidrapporten.

  Om du ansöker om arbetslöshetsersättning ska du skicka in ett intyg från din uppdragsgivare där omfattningen/tidsåtgången och ersättningen/arvodet för ditt uppdrag framgår.

 • Om du har blivit arbetslös efter ett säsongsbetonat arbete har du rätt till ersättning under förutsättning att du inte är att betrakta som tjänstledig, eller har annan ledighet från en tillsvidareanställning och att du för övrigt uppfyller villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning.

 • Den som är tjänstledig saknar som regel ersättningsrätt. Om du är tjänstledig ska din ansökan kompletteras med anledningen till tjänstledigheten.

  Under vissa förutsättningar kan du ha rätt till ersättning om du är tjänstledig av hälsoskäl.

 • Vårdbidrag påverkar inte ersättningen eftersom det är ett bidrag för extra kostnader eller för extra vårdinsats som inte behöver utföras av vårdnadshavaren. Vårdbidrag räknas inte som arbetad eller överhoppningsbar tid i arbetsvillkoret.