Om oss

Elektrikernas arbetslöshetskassas syfte och ändamål är att betala ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar vid arbetslöshet.

Elektrikernas a-kassa är till för dig som är anställd inom elteknikbranschen i Sverige.

Verksamhetsområde

Vårt verksamhetsområde är begränsat till sysselsatta arbetstagare i elteknikbranschen i Sverige, såsom starkströms-, svagströms-, hiss-, service-, data-, elektronik-, larm- och energibranschen.

Vår verksamhet regleras, förutom i de egna stadgarna, i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Organisation

Elektrikernas a-kassa, med över 30 000 medlemmar över hela Sverige, har sitt kansli i Stockholm. Det är här alla ärenden gällande arbetslöshet och medlemskap handläggs. 

Vårt högsta beslutande organ är föreningsstämman. I stadgarna framgår det hur val av ombud till föreningsstämman går till. Samtliga medlemmar i en arbetslöshetskassa har rätt att delta i val av ombud.

Mellan stämmorna är vår styrelse det högsta beslutande organet. Styrelsen ansvarar för arbetslöshetskassans organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Vår styrelse, som är vald av föreningsstämman, består av 7 ledamöter och 3 suppleanter. En av ledamöterna och en av suppleanterna är statens representanter och utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

Det är vår kassaföreståndare Anna-Lena Lindberg som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Årsredovisning

Vårt verksamhetsår på a-kassan utgörs av ett kalenderår och det är vår syrelsen som ger en årsredovisning för varje räkenskapsår. Årsredovisningen skrivs under av samtliga styrelseledamöter och av kassaföreståndaren. Årsredovisningen för det gångna verksamhetsåret avlämnas till revisorerna senast den 31 mars varje år.

Senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen har blivit fastställda, finns en kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen hos oss på a-kassan för den som är intressserd av att ta del av den.

Lagen om a-kassor

Läs mer om den lag som reglerar vår verksamhet, lagen (1997:238) om arbetlöshetskassor. 

Granskad:
Kategorier: